Trud włożony w rozwój, kształcenie i pracę powinien się opłacać.
Dzięki naszej pomocy, uwierzysz, że to możliwe.


  Nasz serwis stworzony jest dla pracodawców, to dla nich szukamy pracowników, oni wypłacają nam wynagrodzenie, z tego powodu nie pobieramy opłat od kandydatów. Zresztą jest to zabronione.
  Jesteśmy agencją zatrudnienia.
  Zgodnie z polskim prawem działalność polegająca na doradztwie personalnym i pośrednictwie pracy może być prowadzona wyłącznie przez agencje zatrudnienia zgłoszone w rejestrze prowadzonym przez marszałka województwa (art. 18 i 18d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).
  Nasza agencja jest zarejestrowana.
  Zgodnie z art. 19d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy agencje zatrudnienia nie mogą pobierać opłat od kandydatów na pracowników. Naruszenie tego zakazu skutkować może naliczeniem kary pieniężnej w wysokości do 10.000 zł.
  Naszą podstawową działalnością jest poszukiwanie, dla naszych klientów, fachowców z dwóch grup dziedzin technicznych. Poszukujemy dla nich:

  1) programistów, konsultantów i wdrożeniowców z dziedziny IT,
  2) inżynierów (budownictwa, telekomunikacji, mechaników, elektroników, elektryków, technologów).

  Dla programistów, konsultantów i wdrożeniowców z dziedziny IT nie jest wymagany staż pracy.
  Dla pozostałych dziedzin, o których mowa w powyższym punkcie 2 wymagamy udokumentowanego minimalnego pięcioletniego stażu w zawodzie.
  Preferujemy absolwentów państwowych wyższych uczelni.
  Każdy kandydat, który spełnia powyższe kryteria i chce trafić do naszej bazy danych, zobowiązany jest wykazać odpowiednimi dokumentami:

  1) swoje wykształcenie,
  2) przebieg pracy zawodowej (staż),
  3) inne uprawnienia lub kompetencje, które deklaruje.

  Każdorazowo weryfikowane są referencje. Kopie dokumentów winny być zaświadczone notarialnie i wysłane do biura agencji na Ukrainie.
  Każdy kandydat musi biegle posługiwać się językiem ukraińskim. Mile widziana jest dodatkowo znajomość języka angielskiego i polskiego. Często znajomość angielskiego lub polskiego może być bezwzględnym wymogiem pracodawcy. Osoby znające tylko język rosyjski nie będą uwzględniane.
  Kontaktujemy się tylko z wybranymi, interesującymi nas kandydatami. Każda rekrutacja jest dwuszczeblowa: pierwszy etap przebiega zawsze w agencji i polega na skompletowaniu i weryfikacji dokumentów i referencji oraz na rozmowie wstępnej w języku ukraińskim. Drugi – to postępowanie u potencjalnego pracodawcy.
  Rekrutacja odbywa się w języku ukraińskim.
  Po zawarciu umowy o pracę (lub innej równoważnej) z kandydatem, oferujemy, jeśli takie jest życzenie pracodawcy, legalizację pobytu i zatrudnienia, zakwaterowanie, naukę języka polskiego oraz łączenie rodzin.
  Obywatele Ukrainy mogą legalnie pracować w Polsce (jeśli nie są posiadaczami Karty Polaka) na podstawie pozwolenia na pracę. Pół roku w każdym dwunastomiesięcznym okresie można pracować bez zezwolenia, jednakże ciągłość zatrudnienia wymaga wówczas złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na pobyt i zatrudnienie u danego pracodawcy (zmiana pracodawcy wymaga wystąpienia z nowym wnioskiem). O pozwolenie na pracę obywatela Ukrainy można wystąpić pod jego nieobecność w Polsce, przed rozpoczęciem zatrudnienia. Na podstawie takiego zezwolenia wydaje się cudzoziemcowi wizę krajową do pracy.